Go to Top

Nieuw perspectief op armoedebestrijding, gemeente Amsterdam

Eén op de vijf Amsterdammers leeft in armoede. Ruim 20% komt rond van een inkomen dat lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. De gemeente Amsterdam biedt deze mensen extra’s om optimaal mee te kunnen doen. Oostwest heeft in opdracht van de armoederegisseur de leefwereld en behoeften van Amsterdammers in armoede inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald in uitdagingen waarvoor concrete innovaties zijn geformuleerd.

Vraag

Maak de leefwereld van Amsterdammers die in armoede leven inzichtelijk. Analyseer de drempels en belemmeringen die zij ervaren om gebruik te maken van de bestaande voorzieningen. Ontwikkel innovatieve oplossingsrichtingen om armoede te bestrijden en creëer daarvoor draagvlak bij betrokken stakeholders.

Oplossing

Uit gesprekken met Amsterdammers en belangrijke mensen in hun leven is de leefwereld van drie doelgroepen in drie stadsdelen geschetst. De leefwereld is vertaald naar scenario’s en sleutelmomenten, inclusief bijbehorende drempels, drijfveren, kansen en behoeften. Met hulp van zes ontwikkelde persona is het bestaande armoede-aanbod geanalyseerd. In co-creatiesessies met experts en belangrijkste stakeholders zijn oplossingsrichtingen ontwikkeld.

Resultaat

De aanpak heeft tot concrete innovaties geleid zoals apps die helpen om beter mee te komen (snap de brief, tommy, imconnected) en een herziening van de gemeentelijke laptopregeling voor scholieren. Daarnaast leverde het ambtenaren en ketenpartners een nieuw perspectief op voor de armoedeproblematiek in de stad en daarmee een versteviging van netwerk en draagvlak. Tenslotte is de kennismaking met een ontwerpende aanpak van complexe vraagstukken zeer positief beoordeeld.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam. In samenwerking met het team van armoederegisseur, experts, hulpverleners, vrijwilligers en bewoners uit de stadsdelen Noord, Oost en Zuidoost.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Rolinka (06 51 28 66 00) of stuur een berichtje naar rolinka@oostwest.eu