Go to Top

Een lerende community voor klimaatadaptatie, i.s.m. Kennisland

Kennisontwikkeling en een toegankelijke kennisinfrastructuur zijn belangrijk voor de versnelling van klimaatadaptatie in Nederland. Verschillende organisaties, community’s en initiatieven zijn actief op het gebied van kennis over klimaatadaptatie. Naast wetenschappelijke kennis, feiten en cijfers gaat het hierbij steeds nadrukkelijker om het ophalen en delen van kennis en ervaringen uit de lokale praktijk, zodat deze zo effectief mogelijk bijdraagt aan uitvoering van het beleid door de professionals op de werkvloer. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) beschikt over de middelen voor kennisontwikkeling. Voor de besteding ervan werkt DPRA aan een gestructureerde en transparante aanpak om de aansluiting met de praktijk optimaal en effectief te laten verlopen. Het team Samen Klimaatbestendig heeft hierin een aandeel. DPRA en Samen Klimaatbestendig zorgen ook voor afstemming met andere aanjagers van praktijkkennis, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vraag

Hoe kunnen we voor kennisontwikkeling en -deling van klimaatadaptatie in Nederland optimaal aansluiten bij de realiteit en behoeften van de eindgebruiker en tegelijkertijd een gestructureerd en transparant proces garanderen voor de besteding en de bestemming van middelen?

Aanpak

De aanpak is onderzoekend en ontwerpend. We starten met een verkenning van de opvattingen over het kennislandschap en komen in een participatief proces tot een gedeelde opvatting. Vervolgens onderzoeken we met een voorbeeld uit de praktijk de koppelkansen voor klimaatadaptatie met de energietransitie en laten in de aanpak hiervan zien hoe de ontwerpende en onderzoekende methode werkt. In interactieve reflectiesessies ervaart en doorleeft de opdrachtgever de methodiek, waarmee de opgeleverde methodische handvatten meerwaarde hebben.

Resultaat

De aanpak heeft naast methodische handvatten een aantal belangrijke inzichten opgeleverd om zowel aansluiting te vinden bij uitvoerende professionals als bij te dragen aan een gestructureerd en transparant proces. Zo blijken in de praktijk kennisvragen eerder latent dan expliciet te leven. Er liggen kansen in het gezamenlijk expliciteren en valideren van sluimerende vragen. Ook laat de praktijk een duidelijke behoefte zien in de wens te willen leren van elkaars ervaringen en inzichten in de multi-stakeholdertrajecten die bij adaptatie- en transitievraagstukken komt kijken. Om klimaatadaptatie te versnellen is delen en leren van elkaar essentieel en verdient zeker zo veel aandacht als kennisontwikkeling. Onderzoeksaanpak, inzichten en de casus koppeling klimaatadaptatie-energietransitie is in publicatie opgeleverd.

In samenwerking met Dave van Loon en Nora van der Linden, Kennisland. In opdracht van Samen Klimaatbestendig, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie